Introductie EM-Technologie

Bron: Hier volgt een korte inleiding tot de EM – Technologie, gebaseerd op het boek “ Effectieve Micro – organismen voor een Duurzame Landbouw en een Gezond Milieu” van Prof. Teruo Higa. Alle aangehaalde bladzijden voor meer informatie verwijzen naar dat boek.

1. Wat is EM ? 

EM is de afkorting van Effectieve Micro – organismen (microscopisch kleine wezentjes). EM, kortweg, is een mengsel van nuttige, regeneratieve micro – organismen, die vrij in de natuur voorkomen. Ze zijn alle nuttig en onschadelijk, zowel voor plant, mens als dier. Dit mengsel van effectieve micro – organismen kan, o.a. op een bodem geënt worden om de microbiële diversiteit van bodem en plant te verhogen. Op die manier is EM in staat de bodemkwaliteit, de bodemvruchtbaarheid, de groei en de kwaliteit van de gewassen aanmerkelijk te verbeteren, maar er is veel meer. De lijst van toepassingsmogelijkheden van EM is nagenoeg eindeloos. EM kan gebruikt worden met succes:

 1. in land – en tuinbouw, in fruit – en bloementeelt,
 2. in veeteelt en hygiëne voor allerlei huisdieren,
 3. in siertuinen en het groen – en bosbeheer van steden en gemeenten,
 4. in viskwekerijen, aquariums en zwembaden,
 5. in het huishouden,
 6. in bedrijven om allerlei milieuproblemen op te lossen, zoals water –, lucht – en bodemverontreiniging,
 7. om GFT – afval om te zetten in waardevol organisch materiaal,
 8. voor lichaamshygiëne en allerlei gezondheidsproblemen.

EM is dus de algemene term geworden om de gehele groep Effectieve Micro – organismen aan te duiden en eveneens de technologie die er rondom ontstaan is en steeds verder evolueert.


2. De ontdekker van EM: Prof. Teruo Higa. 

Teruo Higa werd geboren op 28 december 1941 op Okinawa, een eiland in Japan. Voor hem waren landbouw en tuinieren zijn grootste passie vanaf zijn jeugd. Het was zijn tweede natuur. Al zijn studies waren erop gericht om de land – en tuinbouw verder te ontwikkelen. Steeds met de praktijk in zijn achterhoofd vroeg hij zich altijd af hoe een theorie of technologie het beste kon worden gebruikt om de landbouw efficiënter te maken: o.a. : minder hard werk, minder kosten, eerlijke prijzen, grotere opbrengsten, betere kwaliteit, dier – en milieuvriendelijk. Tot op de dag van vandaag heeft hij heel zijn loopbaan gewijd aan de ontwikkeling van een duurzamere land – en tuinbouw, om te komen tot de productie van voldoende veilig en gezond voedsel voor iedereen in een steeds groeiende wereldbevolking. Het lag ook in zijn bedoeling om het werk van de boer en tuinder in eer te herstellen. Omdat land – en tuinbouw, naar zijn mening, nobel en eerlijk werk is, verdient het respect. (p.33-58) Langs vele wegen van ontgoocheling en onbegrip, van vallen en opstaan, is hij erin geslaagd een nieuwe technologie op punt te stellen. In het voorwoord van zijn boek formuleert hij volgende wens: ”Misschien kunnen de mogelijkheden van EM ons uiteindelijk een stap dichter brengen bij een wereld gebaseerd op vreedzame coëxistentie en gedeelde welvaart in plaats van confrontatie en competitie” (p. 12)


3. EM – Technologie versus Bio – Technologie 

Bio – Technologie is een methode die vrijelijk gebruik maakt van genetische manipulatie. Deze methode kent, volgens Prof. Teruo Higa, een redelijk succes in het laboratorium, maar vertoont drastische defecten in de praktijk op het veld. De simpele reden daarvoor is dat deze methode in tegenspraak is met de natuurlijke wetten van de evolutie. (p.16) EM – technologie maakt ook gebruik van micro-organismen voor de voedselproductie. Maar bij EM gaat het uitsluitend om natuurlijke samenvoegingen en natuurlijke processen. Er is dus niets onnatuurlijks aan EM. EM is geen vervanging voor een ander landbouwsysteem. Het voegt echter een extra dimensie toe aan de bestaande land – en tuinbouwmethodes die streven naar duurzaamheid. De EM – technologie kan ook een omwenteling betekenen in de aanpak van de huidige wereldproblemen op gebied van : voedselvoorziening, milieu, gezondheid en energie – voorziening. (p.27)


4. Samenstelling van EM 

EM bevat: – 80 verschillende soorten effectieve, ziekteonderdrukkende micro-organismen (5 families en l0 geslachten ) – die uit de vrije natuur zijn verzameld, – die niet gemodificeerd of gemanipuleerd zijn en – die gekweekt worden op een natuurlijke wijze. EM bevat de volgende 5 families:
1. Fotosynthetiserende bacteriën : deze spelen de hoofdrol in de EM – activiteiten. Ze maken waardevolle stoffen aan uit wortelafscheidingen, uit organische stof en uit schadelijke gassen door gebruik te maken van zonlicht en de warmte van de bodem. Ze dragen bij tot een betere benutting van het zonlicht (betere fotosynthese). Hun stofwisselingsproducten worden direct door de plant geabsorbeerd en dienen tevens voor de toename van andere bacteriën. Ze kunnen ook stikstof binden. (p.154)
2. Melkzuurbacteriën : deze onderscheiden zich o.a. door een krachtige steriliserende eigenschap. Zij onderdrukken schadelijke micro-organismen en bevorderen een snelle afbraak van organische stof. Ze hebben ook het vermogen om de Fusariumvoortplanting te onderdrukken.
3. Gisten : deze vervaardigen anti – microbiële en waardevolle stoffen voor de planten – groei. Hun stofwisselingsproducten zijn voedsel voor o.a. melkzuurbacteriën en Actinomyceten.
4. Actinomyceten : deze onderdrukken schadelijke schimmels en bacteriën en kunnen samenleven met fotosynthetiserende bacteriën.
5. Schimmels die een fermentatie veroorzaken: deze breken organische stof snel af en kunnen zo stank onderdrukken en aantasting door schadelijke insecten voorkomen. Besluit: Elk soort van deze 5 Effectieve Micro-organismen heeft een eigen specifieke taak, die nog versterkt wordt door de synergetische werking (elkaar bevorderend) (p. 143…165 )


5. Wat maakt EM zo bijzonder
Het bijzondere van deze samenstelling zit o.a. in de combinatie van zowel aërobe als anaërobe micro-organismen (aërobe leven met zuurstof / anaërobe zonder zuurstof). – Omdat de omstandigheden waaronder de 2 groepen leven diametraal tegenover elkaar staan, werd in de wetenschappelijke wereld aangenomen dat ze onmogelijk naast elkaar konden leven en ontwikkelen. Nochtans komen beide groepen van nature tezamen voor in de bodem ( p. 30 ). Voorbeeld: Onder bepaalde omstandigheden zijn anaërobe fotosynthetiserende bacteriën en aërobe azotobacters in staat samen te coëxisteren en te gedijen in dezelfde leefomgeving. Ze wisselen tevreden voedselbronnen uit. Zo zijn er veel variëteiten die een dergelijke relatie onderhouden. (p 18-20) – Tot de ontdekking van EM was het ook normaal te denken dat aërobe micro-organismen de “goeie” jongens waren en anaërobe de “slechte” jongens. Ook dat is een misvatting. Er bestaan in beide groepen zowel ziekteverwekkende als ziekteonderdrukkende elementen. De controle op de pathogene soorten wordt uitgevoerd door soorten effectieve micro-organismen binnen dezelfde groep ( p. 30 ). – Nu is het ook duidelijk dat bepaalde elementen van de aërobe en anaërobe micro – organismen tenminste één ding gemeen hebben : dat is hun mogelijkheid om stoffen te veranderen in anti – oxidanten. Ze leven in onderlinge relatie tot wederzijds voordeel. ( p. 95 )


6. Het dominantie – principe
In de wereld van de micro-organismen is er een kleine groep dominante “effectieve” microorganismen en een kleine groep dominante “schadelijke” micro-organismen en een overgrote meerderheid opportunisten, die nog beide kanten op kunnen. Er is een voortdurende strijd tussen beide groepen om de suprematie of overmacht. De overige miljarden micro-organismen wachten gewoon af wie van beide groepen de overhand krijgt en dan passen ze zich aan en volgen of imiteren de overwinnaar of de leider. Een soortgelijke strijd om de suprematie speelt zich ook af in het menselijk darmstelsel (p. 20). Op dit ogenblik nemen op 90 % van de cultuurgronden alleen de “schadelijke” micro – organismen toe, tengevolge van allerlei factoren, zoals : monoculturen, te weinig teeltwisseling, overdreven gebruik van kunstmest en chemicaliën, verkeerde grondbewerkingen, te zwaar materiaal,…Dit alles heeft een ongunstig effect op de bodem, de kwaliteit van het voedsel en op de gezondheid van mens en dier. Maar als de “effectieve” micro – organismen de overhand krijgen, mede door het juiste gebruik van EM in land – en tuinbouw, het huishouden, het milieu,… dan zullen ze hun heilzame, opbouwende en ziekteonderdrukkende invloed uitoefenen op alle niveaus van het leven: – op de bodem, de lucht, het water,… – op de planten, de bomen, de bossen, … – op de land – en tuinbouw gewassen ( het voedsel ), … – op de gezondheid van mens en dier.


7. Blijvende Activiteit van EM
Met de huidige landbouwtechnieken worden de symptomen bestreden. Dit is een fundamenteel verkeerde benadering. De oorzaken ( zie nr. 6 ) moeten aangepakt worden. In de bodem leven meerdere miljarden micro-organismen met wijd uiteenlopende activiteiten. Het komt erop aan de activiteiten van de effectieve micro-organismen te stimuleren en te verbeteren zodat de bodem zich kan herstellen ( p. 57 – 58 ). Hoe dat? Door de natuurlijke gang van zaken juist te benutten. Hoe groter de verscheidenheid in aanplant ( geen monoculturen), hoe groter de diversiteit van de bodemmicroflora. Ook het toedienen van verschillende soorten organisch materiaal zorgt ervoor dat er een grotere diversiteit aan micro – organismen ontstaat. Wanneer bijvoorbeeld combinaties van verschillende gewasresten, dierlijke mest, groenbemesters, enz… meerdere malen worden aangewend, ontstaat er een veel intensiever microbieel leven in de bodem, dan wanneer slechts één enkele soort organische stof wordt gebruikt. Elke organische stof heeft zijn specifieke microflora, die ertoe kan bijdragen dat de geënte micro – organismen van EM beter gedijen. ( p. 149 –150 ). Nochtans: De Effectieve Micro-organismen van EM kunnen pas echt hun volle capaciteit ontplooien wanneer EM correct wordt toegepast. Er moet rekening gehouden worden met de aard en de conditie van de bodem. Vooral in het eerste jaar zijn de juiste frequenties en de juiste concentraties van de toedieningen van EM van groot belang. Wanneer dan éénmaal de “nieuwe” microflora gevestigd en gestabiliseerd is, zullen de weldoende effecten voor onbepaalde tijd blijven bestaan en verdere toedieningen van EM zijn dan niet meer nodig. Bovengenoemde voordelen (zie nr. 6) zullen echter niet worden behaald: – als men blijft doorgaan met kunstmest en chemicaliën (een geleidelijke afbouw dringt zich vanzelf op). – als men ophoudt met het geven van voldoende en de juiste organische voeding; – als de bodem langdurig wordt blootgesteld aan droogte of – wanneer de bodem lange tijd onder water staat. ( p 160 )


8. Het Traditioneel gebruik van Effectieve Micro-Organismen

 1. Vele effectieve micro-organismen worden in het Westen traditioneel gebruikt in bepaalde basisgrondstoffen, zoals: meel, melk, fruit, groenten, granen. Door fermentatie bekomt men dan een voedingsproduct met nieuwe waardevolle eigenschappen, respectievelijk : zuurdesembrood, kaas, yoghurt, wijn, cider, zuurkool, alcohol, granenstropen, … .
 2. Ook in het Verre Oosten zijn sinds eeuwen fermentatiemethodes bedacht om fruit, groenten, bonen en granen te bewaren en te verduurzamen zonder gebruik te maken van chemische bewaarmiddelen. Vooral Japan is gekend voor zijn aloude gefermenteerde producten. Vele daarvan zijn in het Westen bekend, dankzij de introductie van de Macrobiotiek door Georges Ohsawa, Michio Kushi en vele anderen. De meest gebruikte producten zijn : shoju, tamari, miso, umebosi, (en zijn vele afleidingen), en allerlei pickles. Al deze producten hebben, naast algemene, ook specifieke geneeskrachtige eigenschappen. Ze zijn het resultaat van eeuwenoude wijsheid en menselijk meesterschap in het volgen en benutten van de natuurlijke wetmatigheden.
 3. Zelfs de geneeskunde en de landbouw hebben sinds onheuglijke tijden gebruik gemaakt van zymogenen voor fermentatie. ( p. 95 )

9. De Verpakking van EM-1 
EM-1 is de benaming van het uitgangsproduct Effectieve Micro – organismen. De Effectieve Micro-organismen van EM-1 bevinden zich in een vloeibaar medium in plastic flessen van 1 liter of in containers van 10 liter. Ze zijn in een levende, doch sluimerende (latente) staat. Deze Effectieve Micro-organismen moeten voor gebruik geactiveerd worden door te mengen met water en melasse (zie nr.11). De aangroei verloopt dan spectaculair. “In gunstige omstandigheden kunnen micro-organismen zich door celdeling enorm snel vermenigvuldigen : in 7 uur kan één bacterie een paar miljoen nakomelingen hebben “ Uit het boek: “Ecologisch Tuinieren “ p. 58 , uitgegeven door Velt. Merk wel: één theelepel EM bevat meer dan één miljard micro – organismen. EM-1 kan op meerdere manieren worden aangewend (zie nr. 11 + 13)


10. De verspreiding van EM 
Met de ontdekking van EM wil Teruo Higa zijn filosofie van vreedzame coëxistentie en gedeelde welvaart (van voedsel en van kennis) in de praktijk omzetten Dit is juist het tegengestelde van wat er in de huidige concurrerende samenleving gebeurt. De meest overheersende reactie bij een bruikbare uitvinding is : er zelf zoveel mogelijk voordeel uithalen (p.128) Zijn streefdoel echter is de informatie over EM zo wijd mogelijk verspreiden, opdat iedereen de mogelijkheid zou hebben er gebruik van te maken ten behoeve van het algemeen welzijn. Het ligt zelfs in zijn bedoeling om in de toekomst de EM – formule en de productiemethode openbaar te maken. Hij heeft al eens een groep landbouwers ( in Japan) de noodzakelijke informatie gegeven. Maar wegens onvoldoende technische kennis en ongewenste commerciële doeleinden vanwege de betreffende landbouwers liep dit uit op een proces. Dit was voor Teruo Higa een bittere ervaring, die hem deed besluiten om de nodige informatie nog een tijdje achter te houden. (p.58-59) Toch blijft hij geloven in de mogelijkheid voor de boeren om de benodigde hoeveelheden EM voor zichzelf en op hun eigen bedrijf te produceren. Zodoende zullen ze in staat zijn om over de gehele wereld voldoende hoeveelheden excellente gewassen voor te brengen, tegen minimale kosten. Daarmee zou zijn droom van voldoende veilig en gezond voedsel voor iedereen werkelijkheid worden. (p.58-59) Hoe is de huidige stand van zaken ? (2002) EM is reeds in meer dan l00 landen bekend, verspreid over de verschillende continenten. o.a. in Nederland (Agriton) sedert 1996 in Duitsland (Emiko) sedert 1998 in België (Liquid Green) sinds het voorjaar 2001 Ook in de ontwikkelingslanden is er een zeer grote belangstelling. Om de EM goedkoper te kunnen aanbieden aan de boeren van Afrika of Zuidoost Azië verlangt Teruo Higa ietwat hogere prijzen van de klanten in Europa of Japan. ( uit : « De Voor » voorjaar 2002) Sedert de jaren ’90 wordt er om de 2 jaar een internationale conferentie gehouden, o.a. reeds in Californië, Frankrijk, Zuid-Afrika, Rusland, Duitsland. Er bestaat ook een wereldwijd researchbedrijf voor de agrarische sector, namelijk EMRO = Effective Micro –organisms Research Organisation NOOT: “Vreedzame Co – existentie” Het is niet voldoende dat wij mensen op een vreedzame wijze naast en met elkaar samenleven. We dienen ook met de natuur in een goede verstandhouding te leven. We moeten plannen ontwikkelen en eraan werken om gemeenschappelijk met alle levende wezens, inclusief de micro – organismen, overweg te kunnen, ten einde het evenwicht in het ecologisch systeem van de aarde te herstellen en te bewaren, aldus Dr. Shigeru Tanaka in zijn boek “EM-X” p. 106


11. Bereidingswijze & nuttige weetjes. 
Algemene bereidingswijze: EM-1 dient te worden geactiveerd door toevoeging van water en melasse. Eerst de melasse volledig oplossen in lauw water, vervolgens EM1 toevoegen aan de opgeloste melasse in een plastic fles of container. De fles of container verder aanvullen met water en luchtdicht afsluiten.

 1. EM – oplossing: bestaat uit : 
  • 1 deel EM1 vb. : 1 ml EM1 vb. : 10 ml EM1 :
  • 1 deel Melasse : 1 ml Melasse : 10 ml Melasse :
  • 1000 delen water : 1 l Water : 10 l Water
  • = EM oplossing = 1 l EM oplossing =10 l EM oplossing
  • EM – oplossing kan na 2 – 24 uur activeren worden gebruikt. De oplossing dient wel binnen de 3 dagen na het mengen te worden gebruikt. Na 5 à 7 dagen treedt verderf op.
 2. EM-A = EM – Activated bestaat uit : 5% EM1 vb. : 50 ml EM1 vb. :250 ml EM1 : 5% Melasse : 50 ml Mellasse :250 ml Melasse : 90 % Water :900 ml Water :4,5 l water = 100 % EM-A = 1 l EM-A = 5 l EM-ADeze EM-A oplossing 7 dagen laten activeren in een gesloten plastic fles of container bij een temperatuur van 20 à 30° C., en niet in direct zonlicht plaatsen. Na 7 dagen van activatie is EM-A klaar voor gebruik en vervolgens een 14 – tal dagen houdbaar. Bij het openen van de container kan gas vrijkomen. Voor gebruik kan EM-A maximaal verdund worden tot 1/100. Let wel deze verdunning dient binnen de 3 dagen te worden gebruikt. Na 5 à 7 dagen treedt verderf op.TABEL: EM-A ten opzichte van een gewone EM – oplossing. EM – A EM – OPLOSSING verhoudingen 5% – oplossing 1/1000 oplossing activatie 7 dagen 2 – 24 uur Bewaartijd & beschikbaarheid 14 dagen 3 dagen Bereiding Iets omslachtiger eenvoudiger Werk Minder frequent aanmaken Frequenter aanmaken Prijseffect Economisch: (1/2 goedkoper) duurder

Nuttige weetjes: EM1 wordt het best bewaard in een koele, droge plaats met weinig temperatuurschommelingen, maar niet in de koelkast. Na opening van de fles EM1 ontstaan er soms witte gistvlokken aan de oppervlakte van EM. Dit heeft geen invloed op het product, noch op het gebruik ervan. EM1 heeft een zoetzure geur (van fermentatie). Indien EM kwalijk ruikt (stinkt), niet meer gebruiken. EM1 heeft een levensduur van gewoonlijk 6 maanden na productiedatum. EM – bereidingen doet en bewaart men best in plastic flessen of containers, niet in glas noch in ijzer. Het is belangrijk kwalitatief goed water te gebruiken voor EM – oplossingen. Regenwater, bronwater of gefilterd water is beter dan leidingwater (bevat chloor). De werkzaamheid van EM vermindert door chloor en andere chemicaliën. Bij een temperatuur lager dan 6° C. vermindert het bacteriologisch leven ( het slaapt). De micro – organismen zijn niet dood, maar worden terug actief bij een hogere temperatuur. Het sproeien, vernevelen of verstuiven met een EM – Oplossing gebeurt het best ’s morgens, ’s avonds of bij regenachtig weer. Werking van EM. EM is een levende stof en werkt niet als een antibioticum of een chemisch sproeimiddel. Het duurt een tijd vooraleer er zichtbare resultaten zijn, omdat EM geleidelijk werkt door verhoging in de populatie van de gunstige (= effectieve) micro – organismen. Chemische kunstmeststoffen en landbouw – chemicaliën hebben dit vermogen absoluut niet. De zoute en zure invloeden van kunstmeststoffen oefenen zelfs een negatieve invloed uit op het bodemleven. Het al dan niet snel toenemen van de effectieve micro – organismen hangt weer af van verschillende factoren en van de aard en de ernst van het probleem. zie: te verkrijgen uitgebreide informatie het boek van Prof. Teruo Higa “ Effectieve Micro – organismen” (p.142 –165)

EM doodt niet. Het is geen antibioticum. “ In het kort gezegd: De anti–oxidatie condities, gecreëerd door EM, kunnen worden beschreven als een mechanisme dat schadelijke insecten en ziekten uitschakelt en te – gelijkertijd de groei en de verspreiding van nuttige insecten stimuleert.” (p.48) “Gelukkig is één van de belangrijkste eigenschappen van EM, anders dan bij antibiotica, dat de bacteriën niet regelrecht worden gedood. In plaats daarvan voorkomt het de vermeerdering en bedwingt het de activiteiten van zijn vijand. Het voordeel daarvan is dat zich geen nieuwe mutante stammen ontwikkelen met een nog grotere resistentie.” (p.113)


12. EM- HET GEBRUIK 
De lijst van mogelijke toepassingen is eigenlijk eindeloos, zegt Prof. TERUO HIGA in zijn boek “Effectieve Micro-organismen voor een duurzame landbouw en een gezond milieu”.

  1. In land – & tuinbouw, groenbeheer & tuinen. EM – oplossing kan aangewend worden als: -Bodemverbeteraar -Bladbemester -Plantenbeschermingsmiddel -Compostversneller ( Bokashi) -Zaadontsmetter -Kuilverbeteraar (gras, maïs) Nuttige invloeden van EM. -Bevordert kiemen, beworteling, bloeien, vruchtzetting en rijping van gewassen. -Verbetert de fysische, chemische en biologische toestand van de bodem; -Onderdrukt ziekten en plagen. -Verhoogt de benutting van de fotosynthese bij planten -Verhoogt het rendement van de organische stof als bemesting. -Activeert de fermentatie in de kuil en verhoogt de kwaliteit van de voedingswaarde.
  2. In veeteelt en voor huisdieren. EM – oplossing kan aangewend worden : -In het drinkwater -Om op de voeders te sproeien of te verstuiven -Om in de stallen te vernevelen -Om leidingen en stallen te reinigen -Om mest te behandelen ( stank en ammoniak voorkomen) Nuttige invloeden van EM. -Beheerst de geur en verbetert het stalklimaat, -Reduceert de stress bij dieren, -Minder vliegen en parasieten, -Bevordert de gezondheid van dieren, -Verhoogt de productiviteit o.a. minder kosten.
   • Voor het oplossen van milieuproblemen. “EM kan gebruikt worden in de strijd tegen vrijwel alle vormen van milieuverontreiniging”, aldus Prof. TERUO HIGA ( p 25)
   • Voor waterzuivering van allerlei aard,
   • Huishoudelijk afvalwater van toiletten, keukens, badkamers en wasmachines
   • Afvalwater in riolen en afvoerbuizen
   • Afvalwater van veehouderijen, fabrieken, enz.
   • Oppervlaktewater, grondwater, zwembaden (EM in plaats van chloor) Aquariums, kweekvijvers van vissen, enz.
   • Voor luchtzuivering en stankbeheersing van allerlei aard.
   • Zie hierboven, alsook de bedorven lucht en nare geuren die kunnen gepaard gaan met composteren. Voor bodemreiniging of regeneratie van de bodem.
   • EM kan de bodemverontreiniging en erosie bestrijden (p 80 – 85)
   • EM heeft de mogelijkheid om synthetische chemicaliën af te breken (p 80)
   • EM kan het probleem van de zware metalen in de grond helpen oplossen (p 47)
   • EM kan helpen om grond vast te houden op berghellingen (p 81)Nota bene: AARDE, LUCHT en WATER zijn de drie vitale elementen voor het natuurlijke ecosysteem. Elk element is sterk verbonden met de beide andere. Wanneer EM wordt toegevoegd aan één van de drie onderdelen en de gelegenheid krijgt daarin actief te worden, zal het natuurlijke ecosysteem dat overnemen en de nuttige effecten overdragen aan de twee andere elementen. Zodoende wordt het gehele milieu in dat gebied geregenereerd, aldus Prof TERUO HIGA (p 85)Voor reiniging van stranden en zee ën. “EM is een redmiddel voor olielozingen van tankers, omdat ruwe olie eten en drinken is voor de minuscule wezentjes van EM. Ze storten zich op dat banket en verzwelgen het gretig (p 84).Het is natuurlijk beter om ballastwater en afgewerkte olie voor de lozing te behandelen met EM.

    Ook olievlekken en vervuilde stranden kunnen met EM worden gereinigd.

  3. EM in het huishouden.
   • Inleiding We hebben allemaal mooie intenties om het milieu en de aarde te redden. Maar hoe? Volgens Prof. Teruo Higa zijn de 2 meest doeltreffende manieren de volgende:
   • Ons dagelijks leven zo inrichten dat we zo weinig mogelijk vervuilen;
   • Tot het besef komen dat we zelf verantwoordelijk zijn voor het afval dat we maken. We zullen dus wat tijd en energie moeten vrijmaken voor onze afvalverwerking. Maar denk eraan: de microscopisch kleine wezentjes van EM zitten erop te wachten om ons te helpen. Want onze afval is voor hen een festijn. En wat krijgen we terug? Hun afvalstoffen zijn de ideale voeding voor bodem, plant, dier en mens. Deze kringloop herhaalt zich voortdurend, net als in – en uitademen en zovele andere kringlopen. We zullen niet in één klap de vele milieuproblemen oplossen, maar we kunnen er wel thuis mee beginnen (p. 68-69) . Hoe meer mensen in die richting denken en er ook daadwerkelijk naar handelen, hoe sneller er gunstige veranderingen zullen optreden in de lucht, het water, de bodem, enz… EM kan dagelijks gebruikt worden om te kuisen en te reinigen, vooral van voorwerpen met een glad oppervlak, zoals:
   • Vloeren, diepvriezers, koelkasten (binnen en buiten);
   • Kookfornuizen, keukenkasten (binnen en buiten);
   • Glas, vensters, spiegels, geverfde oppervlakken;
   • Schotels: borden, kommen, zelfs aangebrande potten en pannen ;
   • Plastieken emmers, kommen, speelgoed, tuinzetels…. Vloermatten….
   • OOK : fietsen, auto’s en andere metalen constructies kunnen perfect met EM gekuist worden. Zelfs roestvlekken moeten het begeven.Werkwijze: De werkwijze en de kuisbenodigdheden zijn dezelfde als bij het kuisen met traditionele of biologische detergenten; Het effect is onmiddellijk zichtbaar, gezien het product EM niet schuimt. Spoelen is zelfs niet altijd nodig. Het hangt af van de concentratie van de EM – oplossing. Voor hardnekkige vlekken is het aangeraden om het oppervlak goed nat te maken met een geconcentreerde EM – oplossing. Dan 5 à 10 minuten of langer (zelfs een nacht) laten inwerken tot de micro-organismen hun werk hebben gedaan, nl. de vuilnis verorberd. Af en toe weer eens proberen om de vlekken af te wrijven helpt ook. Meestal gaat het dan makkelijker.NB. EM is minder geschikt voor het reinigen van:
   • Poreuze oppervlakken, bestaande uit kalk, hout, baksteen, cement, enz….
   • Vettige voorwerpen: het is beter deze eerst te ontvettenUiteindelijk resultaat:EM gereinigde voorwerpen krijgen een bijzondere glans en blijven langer schoon, – de lucht in de omgeving waar met EM gewerkt wordt is heel aangenaam en fris, – er is minder water nodig,het afvalwater wordt meteen gezuiverd. EM verdrijft onaangename geuren en zuivert het afvalwater

    Ziehier wat Prof. Teruo Higa schrijft in zijn boek p.67: “Als EM in afvoerbuizen wordt gegoten van keuken, badkamer en toilet, lost het niet alleen de vieze aanslag op binnenin de afvoer – en rioolpijpen, maar het werkt bovendien als deodorant. Het verdrijft de onplezierige luchtjes en houdt de buizen en de omringende omgeving frisgeurend.”

    “De voordelen van het toevoegen van EM aan het afvoersysteem van het huis houden niet op bij het betreffende huis zelf, maar hebben verreikende effecten. Huishoudelijk afvalwater gaat in het rioolsysteem. Wanneer dat water EM bevat, heeft het een zuiverend effect op het rioolwater waarmee het zich mengt en op de riolen waar het doorheen stroomt. Het gaat nog verder, want het speelt een soortgelijke rol in de rivieren waarin het rioolwater uitkomt en uiteindelijk in de zeeën. Ook daar gaat EM verontreiniging tegen.” Toegevoegd aan septic tanks versnellen de micro-organismen de afbraak. Op die manier voorkomt EM niet alleen stank, besmetting en verontreiniging, maar verbetert ook de kwaliteit van het water, zodat het gemakkelijker kan worden hergebruikt EM is een uitstekend middel om keukenafval te fermenteren en om te zetten in waardevolle, organische meststof, nl. Bokashi.

    Bokashi: dit is het Japanse woord voor gefermenteerde organische stof. Traditioneel gebruikt de Japanner Bokashi om de microbiële diversiteit in de bodem te verhogen en de planten te voorzien van bio-actieve voedingsstoffen, zoals: groeihormonen, antibiotica, vitamines, aminozuren, enz…. Om Bokashi te maken kan men, naast (kleingemaakt) keukenafval, ook elke soort organisch materiaal gebruiken, zoals: stro, gehakseld onkruid of gewasresten, uitwerpselen van allerlei dieren, hooi, gemaaid gras, enz… Werkwijze: zie informatie over Bokashi (p.65-71) zie ook nr. 13 (3&4).

    EM stimuleert ook de groei van kamerplanten, tuinplanten, tuinkruiden,… EM bewerkt een langere bloeitijd. Zelfs zieke planten en bloemen kunnen met behulp van EM gered worden.

    EM-1 puur in: “ Een heel kleine hoeveelheid EM-1 puur toegevoegd aan het waswater van katoenen wasgoed voorkomt dat het weefsel achteruit gaat. Katoenen kleding ziet er langer nieuw uit.” (p.25)

    Ook puur gebruiken in septische putten en verstopte afvoerbuizen.

  4. EM voor allerlei gezondheidsproblemen Zie het boek van Prof. Teruo Higa (p.99 – 114) + (131 – 137) Zie het boek van Dr. Shigeru Tanaka “EM-X”
  5. EM voor andere toepassingen. Het recycleren van papier en plastic met EM is veelbelovend. (p.63 –64) Het bewerken van GFT – afval met EM kan een kostenbesparing teweegbrengen van maar liefst 90%. (p.65 –70) Afvalwater van riolen kan met behulp van EM opnieuw gebruikt worden. (p.74 –75) In zwembaden kan chloor vervangen worden door EM. Chloor irriteert de huid en de ogen. EM daarentegen verjongt de huid en heeft een heilzame invloed op huidaandoeningen zoals eczeem. (p.82 –83) Met EM kan men de verdere afbraak van de ozonlaag voorkomen en de schadelijke effecten van de zure regen neutraliseren. (p.87 –89) Metalen kunnen behandeld worden met EM om niet te roesten. (p.89) Men heeft ontdekt dat door toevoeging van EM aan benzine de verbranding met 30% verbeterde en dat de slijtage aan de motor en de schadelijke uitlaatgassen verminderden. (p.90)